Impact Factor 2021 : 1.514 (@Clarivate Analytics)
  • Users Online: 438
  • Print this page
  • Email this page

  Reader Comments

Year : 2022 | Volume:  12 | Issue Number:  8

ORIGINAL ARTICLE

Anthrahydroquinone-2,6-disulfonate alleviates paraquat-induced kidney injury via the apelin-APJ pathway in rats

Li Qi, Wang Bo, Lin Kai-Wen, Deng Tang, Huang Qi-Feng, Xu Shuang-Qin, Wang Hang-Fei, Wu Xin-Xin, Li Nan, Yi Yang, Peng Ji-Chao, Huang Yue, Qian Jin, Liu Xiao-Ran

Add Your Comments
 
No one has added comments on this article. Click here to add your remarks


 

Back To Article